Activiteiten

Doelstelling
Het doel van de stichting is de ondersteuning van sociaal kwetsbare groepen in Breda en omstreken, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Het bestuur van de stichting realiseert deze doelstelling door financiële bijdragen te verlenen aan projecten voor (bijvoorbeeld) mensen met een maatschappelijke achterstand en gehandicapten. Daarbij staan sociale cohesie en participatie centraal. Organisaties zonder winstoogmerk die werken met vrijwilligers kunnen projectplannen indienen.
Daarnaast kan de stichting zelf het initiatief nemen voor projecten. Om dit alles te kunnen blijven doen beheert de stichting het aan haar toevertrouwde vermogen zorgvuldig en besteedt zij de opbrengsten volgens haar doelstelling.

Activiteiten
Het ondersteunen van organisaties
Elk jaar komt het bestuur van de stichting ten minste tweemaal voltallig bijeen, onder andere om te beslissen op aanvragen. Daarnaast bezoeken bestuursleden soms een project dat mede door donaties van stichting De Grez-Mahie mogelijk is gemaakt. Een deel van de bestuursleden (waaronder de fondsbeheerder) vormt de zogeheten voorbereidingscommissie. Deze commissie overlegt als eerste over de ontvangen aanvragen en adviseert het bestuur over de besluitvorming.
De stichting krijgt jaarlijks tientallen aanvragen. Een deel wordt afgewezen omdat het aanvragen betreft van buiten de regio Breda of aanvragen die niet passen binnen de doelstelling van de stichting.
In 2022 is tot dusver een bedrag van € 21.680 toegekend.
In 2021 zijn aanvragen van veertien organisaties gehonoreerd. Welke organisaties dat zijn, kunt u vinden op de pagina ‘Toegekende bedragen’. In totaal is dat jaar aan de aanvragers een bedrag van € 41.830,- toegekend. Door de coronamaatregelen was bij veel projecten onzeker of ze konden doorgaan. Welk bedrag uiteindelijk wordt uitbetaald, is mede daarvan afhankelijk.
Zie voor de aanvraagprocedure, termijnen en het aanvraagformulier het tabblad ‘Aanvraag indienen’ op deze website.

Bredaas fondsenoverleg
Stichting De Grez-Mahie heeft het initiatief genomen om fondsen in Breda met elkaar in verbinding te brengen: het Bredaas fondsenoverleg. De stichting Vrienden van Amphia biedt de faciliteiten voor dit overleg zoals secretariaat en vergaderruimte. Stichting De Grez-Mahie verzorgt het voorzitterschap. Momenteel wordt nagedacht over de meest effectieve manier om ook in de toekomst ervaringen te blijven delen en initiatieven te blijven steunen.

Bredase Vredesprijs
Vreedzaam samenleven: voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, voor anderen een ideaal waarvoor zij strijden of naar verre oorden vluchten. Voor vreedzaam samenleven zijn niet altijd ingrijpende veranderingen in de wereldpolitiek nodig; ook kleine stappen helpen. Hier in Breda en in de regio zijn mensen die het hogere ideaal nastreven door gewone, kleine dingen die toch veel verschil maken. Belangeloos en vol energie zetten zij zich in voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Vaak vormen zij een inspiratiebron voor anderen.
De Bredase Vredesprijs is ingesteld om dit soort mensen en hun organisatie een podium te bieden en om hen te onderscheiden. Nederlandse Defensie Academie (KMA), gemeente Breda en Stichting De Grez-Mahie organiseren steeds de organisatie, jurering en uitreiking van deze bijzondere prijs in de Vredesweek. De bijdrage van De Grez-Mahie biedt naast deelname aan de organisatie van de Vredesprijs ook de (beperkte) financiële middelen om het evenement enige grandeur te geven.

In 2021 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst op de binnenplaats van het Kasteel van Breda (KMA) op 21 september inzicht gegeven in het leven en werk van twee Bredanaars, Marga Vermeulen en Philip Oronsaye. Twee zeer bijzondere mensen, die niet alleen het hart op de goede plek dragen maar ook actief invulling geven aan het bevorderen van respect, aandacht en zorg voor elkaar. Zij weten te inspireren en mensen bij elkaar te brengen op een manier waaruit medemenselijke betrokkenheid spreekt. Twee mensen die ieder op een eigen wijze de samenleving iets mooier en positiever maken. Op zulke mensen mag Breda trots zijn en daarom werden zij beiden genomineerd voor de Bredase Vredesprijs.
De burgemeester van Breda, de heer Paul Depla, heeft Philip Oronsaye uitgeroepen tot winnaar van de Bredase Vredesprijs 2021.
In 2020 heeft het organiserend comité moeten besluiten de Vredesprijs niet uit te reiken. De coronamaatregelen leverden zoveel beperkingen op dat ervoor is gekozen de organisatie helemaal te verplaatsen naar de Vredesweek van 2021, inclusief  genomineerden.
In 2019 is de Vredesprijs door burgemeester Depla uitgereikt aan Hans Veltman uit Ulvenhout. De activiteiten van de heer Veltman in het kader van ontwikkelingssamenwerking in Afrika en zijn lokale activiteiten waren de redenen voor de jury om hem deze prijs toe te kennen.
In 2018 ging de prijs naar vlogger Mo Omar voor zijn vrijwilligerswerk in de Bredase wijk Haagse Beemden. Hij gaat de wijk in, legt contact met jongeren, brengt jongeren op een positieve manier in contact met de politie en draagt respect en verdraagzaamheid uit.
In 2017 is de prijs uitgereikt aan Rob Suurmond voor zijn vrijwilligerswerk bij leerwerkplaats Tools to Work en crisistelefoon Sensoor.
In 2016 ging de prijs naar het echtpaar De Wit in Breda, dat al jarenlang met hun organisatie in Nederland projecten ondersteunt gericht op extra professionele hulp aan en faciliteiten voor meervoudig gehandicapte kinderen.