Activiteiten

Doelstelling

Het doel van de stichting is de ondersteuning van sociaal kwetsbare groepen in de breedste zin van het woord, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Het bestuur van de stichting realiseert deze doelstelling door financiële bijdragen te verlenen aan projecten die ten goede komen aan de lichamelijke en geestelijke ondersteuning van mensen met een maatschappelijke achterstand en gehandicapten in Breda en omstreken. Daarbij staan sociale cohesie en participatie centraal. Organisaties zonder winstoogmerk die werken met vrijwilligers kunnen projectplannen indienen.
Daarnaast kan de stichting zelf het initiatief nemen voor projecten. Om dit alles te kunnen blijven doen beheert de stichting het aan haar toevertrouwde vermogen zorgvuldig en besteedt zij de opbrengsten volgens haar doelstelling.

Activiteiten

Het ondersteunen van organisaties
In 2018 is het bestuur van de stichting tweemaal voltallig bijeen geweest, vooral ter beoordeling van aanvragen. De voorjaarsvergadering van 2019 heeft inmiddels ook plaatsgevonden. Een deel van de bestuursleden (waaronder de fondsbeheerder) maakt deel uit van de zogeheten voorbereidingscommissie. Deze commissie overlegt als eerste over de ontvangen aanvragen en adviseert het bestuur ten behoeve van de besluitvorming daarover.
Het bestuur kreeg tientallen aanvragen waarvan een deel is afgewezen omdat het aanvragen betrof van buiten de regio Breda of aanvragen die niet pasten binnen de doelstelling van de stichting. Er werden 26 aanvragen gehonoreerd. De organisaties die gesteund werden zijn: HiBO, Stichting Kristallnacht Herdenking, Stichting Marokkaanse Jongeren Breda, Atletiekvereniging Sprint, Koninklijke Visio locatie De Blauwe Kamer, Revant Breda, Vereniging Dameskoor Avanti, Stichting Tientjes, Stichting ERBIJ, Stichting Betrokken Ondernemers Breda, Buurtkracht 4834 Breda, Bredase Vredesprijs, Stichting Gemeenschapshuis Vianden, Stichting Vier het Leven, Vereniging Voordekunst, Stichting De Brakjes, Stichting Petje af Breda, Stichting One Big Smile, Stichting Joseph Wresinski i.s.m. Annahuis Breda, Theaterwerkplaats Tiuri, Chassé Cultuurfonds, Parkinson Café Breda, Steunpunt Zinvol/Netwerk Palliatieve Zorg, Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys, Bredase Invaliden Sport Organisatie ’65 (B.I.S.O. ’65) en Brakkenfestival. In totaal is aan de aanvragers een bedrag van € 46.582,- toegekend.
Zie voor de aanvraagprocedure, termijnen en het aanvraagformulier het tabblad ‘Aanvraag indienen’ op deze website.

Bredaas fondsenoverleg
Het door De Grez-Mahie genomen initiatief om fondsen in Breda op te sporen en deze met elkaar in verbinding te brengen is de afgelopen jaren voortgezet. De stichting Vrienden van Amphia biedt de faciliteiten voor dit overleg zoals secretariaat en accommodatie; Stichting De Grez-Mahie verzorgt het voorzitterschap. Tijdens het fondsenoverleg van 2018 bleek opnieuw dat een jaarlijks overleg zinvol is en de mogelijkheden biedt om ervaringen te delen en initiatieven te steunen.

Bredase Vredesprijs
Vreedzaam samenleven, voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, voor anderen een ideaal waarvoor zij strijden of naar verre oorden vluchten. Vreedzaam samenleven wordt vaak gezien als een ideaal waarvoor ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden in de wereldpolitiek. Niets is minder waar; juist ook kleine stappen helpen. Hier in Breda en in de regio treffen we mensen aan die het hogere ideaal nastreven door gewone, kleine dingen, maar wel dingen die verschil maken. Belangeloos en met een niet aflatende energie zetten zij zich in voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Vaak vormen zij een inspiratiebron voor anderen.
De Bredase Vredesprijs is ingesteld om dit soort mensen en hun organisatie voor even een podium te bieden en om hen te onderscheiden met de Bredase Vredesprijs. KMA, gemeente Breda en De Grez-Mahie hebben zich gecommitteerd de komende jaren de organisatie, jurering en uitreiking van deze bijzondere prijs te organiseren in de Vredesweek. De bijdrage van De Grez-Mahie biedt naast deelname aan de organisatie van de Vredesprijs ook de (beperkte) financiële middelen om het evenement enige grandeur te geven.
In 2018 is de prijs uitgereikt aan vlogger Mo Omar voor zijn vrijwilligerswerk in de Bredase wijk Haagse Beemden. Hij gaat de wijk in, legt contact met jongeren, brengt jongeren op een positieve manier in contact met de politie en draagt respect en verdraagzaamheid uit.
In 2017 ging de prijs naar Rob Suurmond voor zijn vrijwilligerswerk bij leerwerkplaats Tools to Work en crisistelefoon Sensoor. In 2016 ging de prijs naar het echtpaar De Wit in Breda, dat al jarenlang met hun organisatie in Nederland projecten ondersteunt gericht op extra professionele hulp aan en faciliteiten ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen.