Activiteiten

Doelstelling

Het doel van de stichting is de ondersteuning van sociaal kwetsbare groepen in de breedste zin van het woord, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Het bestuur van de stichting realiseert deze doelstelling door financiële bijdragen te verlenen aan projecten die ten goede komen aan de lichamelijke en geestelijke ondersteuning van mensen met een maatschappelijke achterstand en gehandicapten in Breda en omstreken. Daarbij staan sociale cohesie en participatie centraal. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen projectplannen indienen.
 Daarnaast kan het fonds zelf het initiatief nemen voor projecten. Om dit alles te kunnen blijven doen beheert de stichting het aan haar toevertrouwde vermogen zorgvuldig en besteedt zij de opbrengsten volgens haar doelstelling.

Activiteiten

Het ondersteunen van organisaties
In 2017 is het bestuur van de stichting tweemaal bijeen geweest, vooral ter beoordeling van aanvragen op met name het gebied van participatie en sociale cohesie.
Het bestuur kreeg tientallen aanvragen waarvan een deel is afgewezen omdat het aanvragen betrof van buiten de regio Breda of aanvragen die niet pasten binnen de doelstelling van de stichting. Er werden 26 aanvragen gehonoreerd. De organisaties die gesteund werden zijn: HiBO, Stichting Mentorschap West-Brabant, Groot Evenementenkoor Breda, Stichting Zomerkampen, Stichting Brood en Rozen, Stichting Kristallnacht Herdenking, Stichting PodAa (Paradijs over de Aa), Stichting ParaGames Breda, Bredase Vredesprijs, Stichting ’t Berkske Ulvenhout, Stichting De Cultuurkantine, Stichting Mondiaal Centrum Breda, Popcorner Breda (Surplus Welzijn) en Stichting NatuurWijs, Stichting Petje af, Theaterwerkplaats Tiuri, Stichting Woonzorg Rijsbergen, Atletiekvereniging Sprint, Stichting Single Supermom, Stichting Baronie-parkoers, Stichting WIJ, Stichting Betrokken Ondernemers Breda, Stichting Talitha Arise, Stichting De Stilte, Stichting Steungezin en Netwerk Palliatieve Zorg. In totaal is aan de aanvragers een bedrag van € 49.645,- toegekend.
In 2018 is het bestuur tot dusver eenmaal bijeen geweest. De volgende bestuursvergadering vindt plaats medio oktober 2018. Aanvragen moeten uiterlijk drie weken tevoren ontvangen zijn. Zie daarvoor het tabblad ‘Aanvraag indienen’ op deze website.

Bredaas fondsenoverleg
Het door De Grez-Mahie genomen initiatief om fondsen in Breda op te sporen en deze met elkaar in verbinding te brengen is de afgelopen jaren voortgezet. De stichting Vrienden van Amphia biedt de faciliteiten voor dit overleg zoals secretariaat en accommodatie en De Grez-Mahie het voorzitterschap. Op de bijeenkomst van november 2016 waren tien fondsen aanwezig. De heer R. Moulen Janssen, toen nog voorzitter van het Landelijk Fondsenoverleg, deelde zijn ervaringen met de aanwezigen en vertelde over het convenant dat is gesloten met de gemeente Amsterdam. De schaal van Amsterdam is ook op het gebied van fondsenactiviteiten van een geheel andere orde dan Breda, zo constateerden de aanwezigen. Tijdens het fondsenoverleg van 2017 bleek opnieuw dat een jaarlijks overleg zinvol is en de mogelijkheden biedt om ervaringen te delen en initiatieven te steunen. Daarnaast is tijdens dit overleg gesproken over mogelijkheden om de fondsen in de regio Breda gezamenlijk onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op een website of in een brochure.

Bredase Vredesprijs
Vreedzaam samenleven, voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, voor anderen een ideaal waarvoor zij strijden of naar verre oorden vluchten. Vreedzaam samenleven wordt vaak gezien als een ideaal waarvoor ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden in de wereldpolitiek. Niets is minder waar; juist ook kleine stappen helpen. Hier in Breda en in de regio treffen we mensen aan die het hogere ideaal nastreven door gewone, kleine dingen, maar wel dingen die verschil maken. Belangeloos en met een niet aflatende energie zetten zij zich in voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving. Vaak vormen zij een inspiratiebron voor anderen.
De Bredase Vredespijs is ingesteld om dit soort mensen en hun organisatie voor even een podium te bieden en om hen te onderscheiden met de Bredase Vredesprijs. KMA, gemeente Breda en De Grez-Mahie hebben zich gecommitteerd de komende jaren de organisatie, jurering en uitreiking van deze bijzondere prijs te organiseren in de Vredesweek. De bijdrage van De Grez-Mahie biedt naast deelname aan de organisatie van de Vredesprijs ook de (beperkte) financiële middelen om het evenement enige grandeur te geven. In 2017 ging de prijs naar Rob Suurmond voor zijn vrijwilligerswerk bij leerwerkplaats Tools to Work en crisistelefoon Sensoor. In 2016 ging de prijs naar het echtpaar De Wit in Breda, dat al jarenlang met hun organisatie in Nederland projecten ondersteunt gericht op extra professionele hulp aan en faciliteiten ten behoeve van meervoudig gehandicapte kinderen.