Aanvraagprocedure

Het indienen van aanvragen kan via deze site door middel van het aanvraagformulier, of per e-mail door toezending aan:

fondsbeheer@grez-mahie.nl

De vergaderingen van het bestuur zijn jaarlijks in april en oktober. Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk 1 april respectievelijk 1 oktober door ons ontvangen zijn.

Het bestuur beoordeelt of de aanvraag volledig is, vraagt eventueel om nadere informatie en komt uiterlijk vier weken na sluitingstermijn (of later, als de benodigde informatie nog niet is ontvangen) tot een besluit. Dat besluit wordt binnen twee weken meegedeeld aan de aanvragers.

Projecten of activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan participatie en sociale cohesie en die geïnitieerd worden door een vrijwilligersorganisatie krijgen voorrang.