Aanvraagprocedure

Het indienen van een aanvraag kan via het aanvraagformulier op deze website, of via een e-mail naar: fondsbeheer@grez-mahie.nl. Als u het aanvraagformulier op deze website niet kunt vinden met een mobiel apparaat, probeert u het dan met een laptop of computer.
Aanvragen worden op twee momenten per jaar beoordeeld en moeten daarom uiterlijk 1 maart respectievelijk 1 oktober door ons ontvangen zijn.
Het bestuur beoordeelt of de aanvraag volledig is en vraagt zo nodig om nadere informatie. Zo spoedig mogelijk na de sluitingstermijn beslist het bestuur over de aanvraag en wordt het besluit meegedeeld aan de aanvragers.
Projecten of activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan participatie en sociale cohesie en die het initiatief zijn van een vrijwilligersorganisatie, krijgen voorrang.