top of page
PCbomen_Blad-enNaaldvreters_2_header.jpeg

ACTIVITEITEN

Op deze pagina staan de activiteiten van Stichting De Grez-Mahie in het kort beschreven. De belangrijkste activiteit is natuurlijk het financieel ondersteunen van organisaties die in de doelstelling van de stichting passen en die beschikken over een RSIN-nummer. Deze ondersteuning vindt plaats op basis van projectfinanciering. Maar zoals uit deze pagina blijkt, doet de stichting meer dan dat.

Op deze website vindt u de feitelijke uitwerking van het beleid dat de stichting voert om de doelstelling te verwezenlijken: de ondersteuning van mensen in Breda en omstreken die sociaal kwetsbaar zijn, op lichamelijk of op geestelijk gebied. Zie in dat verband de pagina Doelstelling, de pagina Activiteiten en tot slot de pagina Toegekend met een opsomming van alle projecten waaraan de afgelopen jaren bedragen zijn toegekend. De bestuurders ontvangen geen beloning.

Momenteel werkt het bestuur aan het uitgebreider beschrijven van dit beleid in een actueel beleidsplan. Naar verwachting zal dit beleidsplan rond het eind van 2024 gereed zijn. De hoofdlijnen van dat beleidsplan zullen vervolgens op deze website worden gepubliceerd.

Het ondersteunen van organisaties

In 2023 is een bedrag van € 54.051,67 toegekend aan achttien organisaties. De namen van deze organisaties staan op de pagina ‘Toegekende bedragen’.


In 2024 is tot dusver € 21.950 toegekend.

Elk jaar komt het bestuur van de stichting ten minste tweemaal bijeen, onder andere om te beslissen op aanvragen. Daarnaast bezoeken bestuursleden geregeld een project dat mede door donaties van stichting De Grez-Mahie mogelijk is gemaakt. Meer daarover leest u onder het volgende kopje.
 

Een deel van de bestuursleden (waaronder de fondsbeheerder) vormt de zogeheten voorbereidingscommissie. Deze commissie overlegt als eerste over de ontvangen aanvragen en adviseert het bestuur over de besluitvorming.


 

De stichting krijgt jaarlijks tientallen aanvragen. Een deel wordt afgewezen omdat het aanvragen betreft van buiten de regio Breda of aanvragen die niet passen binnen de doelstelling van de stichting. Ook worden sommige aanvragen te laat ingediend.


Zie voor de aanvraagprocedure, termijnen en het aanvraagformulier het tabblad ‘Aanvraagformulier’ op deze website.

Fondsenoverleg en contact met projecten

Stichting De Grez-Mahie heeft het initiatief genomen om fondsen in Breda met elkaar in verbinding te brengen: het Bredaas fondsenoverleg. In enkele bijeenkomsten hebben de fondsen elkaar beter leren kennen. Misschien komen zij in de toekomst nog eens bij elkaar. Intussen weten fondsen die in Breda actief zijn, elkaar mede dankzij dit overleg te vinden. Daardoor kan het ene fonds een aanvraag die beter bij een ander fonds past, ‘warm’ doorverwijzen naar dat andere fonds.

Bestuursleden van stichting De Grez-Mahie bezoeken geregeld een project dat mede door donaties van de stichting mogelijk is gemaakt. Daaronder bijvoorbeeld het evenement 'Boeken in de Wei' en de herdenking van de Kristallnacht. HiBO informeert het bestuur periodiek over het goede werk dat deze (vrijwilligers)organisatie verricht voor mensen die door bijzondere omstandigheden in acute financiële nood zijn geraakt.

In 2023 heeft een van de bestuursvergaderingen plaatsgevonden bij Kinderboerderij Wolfslaar, gecombineerd met een informatieve rondleiding. Ook heeft het bestuur een presentatie gegeven tijdens een informatieavond voor vrijwilligersorganisaties en een bijbehorende workshop over fondsen. Tijdens 'speeddates' werd informatie uitgewisseld. Het was een verrassende en positief stemmende avond
.

Bredase Vredesprijs (t/m 2021)

Samen met Nederlandse Defensie Academie (KMA) en de gemeente Breda heeft stichting De Grez-Mahie tot en met 2021 een aantal jaren lang bijgedragen aan de uitreiking van de Bredase Vredesprijs in de Vredesweek. Het ging daarbij om mensen in Breda en in de regio die zich belangeloos inzetten voor een menswaardige en rechtvaardige samenleving waarin vreedzaam wordt samengeleefd.


 

In 2021 waren Bredanaars Marga Vermeulen en Philip Oronsaye genomineerd voor de Bredase Vredesprijs 2021. Zij weten te inspireren en mensen bij elkaar te brengen op een manier waaruit medemenselijke betrokkenheid spreekt. Het zijn twee mensen die ieder op een eigen wijze de samenleving iets mooier en positiever maken. Op zulke mensen mag Breda trots zijn. Philip Oronsaye is uitgeroepen tot winnaar.


 

In 2020 heeft het organiserend comité moeten besluiten de Vredesprijs niet uit te reiken. De coronamaatregelen leverden zoveel beperkingen op dat ervoor is gekozen de organisatie te verplaatsen naar de Vredesweek van 2021, inclusief genomineerden.

 


In 2019 is de Vredesprijs door burgemeester Depla uitgereikt aan Hans Veltman uit Ulvenhout. De activiteiten van de heer Veltman in het kader van ontwikkelingssamenwerking in Afrika en zijn lokale activiteiten waren de redenen voor de jury om hem deze prijs toe te kennen.


In 2018 ging de prijs naar vlogger Mo Omar voor zijn vrijwilligerswerk in de Bredase wijk Haagse Beemden. Hij gaat de wijk in, legt contact met jongeren, brengt jongeren op een positieve manier in contact met de politie en draagt respect en verdraagzaamheid uit.

 


In 2017 is de prijs uitgereikt aan Rob Suurmond voor zijn vrijwilligerswerk bij leerwerkplaats Tools to Work en crisistelefoon Sensoor.


 

In 2016 ging de prijs naar het echtpaar De Wit in Breda, dat al jarenlang met hun organisatie in Nederland projecten ondersteunt gericht op extra professionele hulp aan en faciliteiten voor meervoudig gehandicapte kinderen.

bottom of page